Targi FOTOREKWIZYTY | Regulamin
2
page-template-default,page,page-id-2,qode-social-login-1.0,qode-restaurant-1.0,ctcc-exclude-EU,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

DATA: NIEDZIELA 24 MAJA 2020r.
MIEJSCE:
Hevelianum, GDAŃSK, ul. Gradowa 6,

GODZINY: 10:00 -16:00

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników (zwanych dalej Wystawcami) Targów Foto Rekwizyty vol. 6 (zwanych dalej „Targami”) organizowanych przez RUSZTO Krzysztof Kosmowski , ul. Miklaszewskiego 6/57, Warszawa (zwanym „Organizatorem”).

 

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Dobór wystawców następuje na podstawie profilu działalności oraz jakości i oryginalności produktów – kolejność zgłoszenia jest również brana pod uwagę.
2. Po zaakceptowaniu Wystawcy przez organizatora, Wystawca otrzyma drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy fakturę proforma, na której podstawie Wystawca dokonuje płatności w ciągu 5 – 7 dni roboczych. Brak opłaty w terminie lub kontaktu w tej sprawie, powoduje odwołanie rezerwacji stanowiska i dyskwalifikacje z kolejnych edycji.
3. Faktura za udział w Targach zostanie wystawiona maksymalnie w ciągu 15 dni od daty wydarzenia.
4. Organizator ma prawo nie dopuścić Wystawcy do udziału w Targach w przypadku, gdy nie uiści on opłat za udział w Targach w wyznaczonym na Proformie terminie.
5. W przypadku rezygnacji z udziału w Targach Fotorekwizyty, Organizator nie zwraca uiszczonej opłaty.
6. Przydział i lokalizacja konkretnego stanowiska zależy od Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji przydzielonego stoiska w dniu Targów, jeśli okaże się to konieczne ze względów projektowo technicznych, organizacyjnych lub względów bezpieczeństwa.
7. Organizator nie zezwala na udostępnianie stoiska lub jego części bezpłatnie ani odpłatnie osobom trzecim chyba, że było to wcześniej ustalone z Organizatorem.
8. Organizator nie odpowiada za ilość sprzedanych rzeczy przez wystawcę.

 1. Organizator dołoży wszelkich starań promocyjno-reklamowych (plakaty, promocja wydarzenia w internecie, promocja wydarzenia na facebook’u, patroni medialni i inne formy reklamy) i nie odpowiada za ilość osób, które odwiedzą Targi.
 2. Wystawca ma obowiązek do poinformowania o wydarzeniu Targi FotoRekwizyty, na swoim FB i w innych mediach społecznościowych jeśli takie posiada, dwukrotnie: maksymalnie na 5 dni przed wydarzeniem oraz w dniu wydarzenia (poprzez udostępnienie wydarzenia).
 3. Dla odwiedzających wstęp na Targi Fotorekwizyty jest bezpłatny.
 4.  Wystawca wyraża zgodę na wykorzystanie w celach promocyjnych targów zdjęć swoich produktów (1 prezentacja marki, 1 prezentacja produktu marki), które wyśle do Wystawcy drogą mailową oraz na publikację zdjęć i nagrań video wykonanych podczas targów przez Organizatora zawierających logo, produkty i wizerunek i nie będzie mieć później żadnych roszczeń z tego tytułu.
 5. Na jednym stanowisku może wystawiać się jedna marka. W przypadku chęci współwystawienia się z inną marką, trzeba skontaktować się uprzednio z organizatorem w celu indywidualnej wyceny.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo udzielenia wyłączności na konkretne produkty (dot. kocyków czesankowych).
 7. Wystawca jest samodzielnym podmiotem gospodarczym i w ramach swojej działalności zobowiązany jest do przestrzegania mających zastosowanie do niego przepisów prawa (w szczególności mających zastosowanie do konsumentów). W szczególności Wystawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Odpowiedzialność Organizatora za działania lub zaniechania Wystawcy jest wyłączona.
 8. Organizator nie odpowiada za brak realizacji atrakcji zgłaszanych przez indywidualnych wystawców w ramach ich stoiska, jak również za rabaty i promocje.
 9. Dzieci i osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Targach wyłącznie pozostając pod opieką pełnoletniej osoby (rodzica lub prawnego opiekuna).

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE
1. Wystawca odbiera przestrzeń wystawienniczą wyznaczoną przez Organizatora i aranżuje ją wg swoich potrzeb i upodobań.
2. Wystawca zobowiązany jest do utrzymania estetycznego wyglądu stoiska. Podczas trwania imprezy na stoisku powinna być obsługa, która zapewni stały nadzór nad mieniem.
3. Wystawca musi przestrzegać zaleceń porządkowych i przepisów bezpieczeństwa, określonych przez gospodarza obiektu.
4. Wystawca odpowiada za szkody wyrządzone w czasie i na terenie powierzchni Targów, wobec Organizatora lub właściciela budynku – miejsca Targów, spowodowane przez Wystawcę (jego pracowników, osoby zatrudnione w inny sposób).
5. Udostępnienie stoisk Wystawcom nastąpi w dniu wydarzenia (24.05.2020r.) udostępnienie stoisk Wystawcom następuje od godz. 7:30.  W przypadku nie stawienia się do godz. 9.30 stoisko przepada.
6. Zabrania się obudowywania stoisk – w przypadku zabudowanego stoiska, prosimy o kontakt z Organizatorem
7. Likwidacja stoisk nastąpi 24/05/2020r. po godz. 16.00
8. Dostęp do prądu będzie możliwy, przedłużacze we własnym zakresie.
9. Organizator nie wyraża zgody na wcześniejsze niż o godzinie 16.00 opuszczenie stoiska lub jego likwidację
10. Jeśli wystawca potrzebuje niestandarowego poboru mocy, powinien to wcześniej ustalić z Organizatorem.

 

BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1) Wszyscy uczestnicy Targów są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa, w szczególności zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego

2) Ubezpieczenia (mienia, oraz w zakresie odpowiedzialności cywilnej) leżą po stronie uczestników Targów.

3) Z uwagi na zasady bezpieczeństwa Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby osób zwiedzających Targi

4) Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Targów uczestników nieprzestrzegających regulaminu Targów, ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz prawa polskiego, a także zgłoszenia tych wykroczeń właściwym organom państwowym

5) Na Targi nie będą wpuszczane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Zabrania się również wnoszenia ich na teren Targów

6) Korzystanie z produktów tytoniowych na terenie Targów jest zabronione

7) Zabrania się wnoszenia na teren Targów i korzystania z narzędzi, które mogą stwarzać zagrożenie pożarowe, a także dla zdrowia i życia uczestników (m.in. przedmiotów ostrych, pirotechnicznych, broni, amunicji, szkodliwych środków chemicznych i podobnych)

8) Zabrania się naruszania, opierania o stoiska i wszelkie konstrukcje reklamowe

9) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie (w tym również kradzieże ich dóbr, jakie uczestnicy zobowiązani są chronić osobiście) lub nich samych

10) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i zniszczenia w obiekcie, w jakim odbywa ją się Targi i jego otoczeniu powstałe w wyniku działania uczestników Targów. Koszty wynikające z tego tytułu pokryje uczestnik, który dopuścił się szkody

11) Za zniszczenia i szkody powstałe w wyniku działania osób niepełnoletnich – odpowiadają ich opiekunowie

12) Odpowiedzialność za bezpieczeństwo zwiedzających oraz szkody powstałe wyniku niewłaściwego stosowania lub zabezpieczenia atrakcji stosowanych przez wystawcę lub na terenie jego stoiska – ponosi wystawca

13) Za straty i szkody wynikające na skutek sił wyższych takich jak pożar, wichura, zalanie wodą, strajk, odcięcie od wody lub energii itp. Organizator nie odpowiada i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku, gdy impreza targowa TargiFotorekwizyty nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Wystawcy otrzymają zwrot wpłaconych pieniędzy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo – w razie zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania, skrócenia lub częściowego zamknięcia imprezy. W takiej sytuacji Wystawcy nie otrzymają zwrotu poniesionych kosztów.
3. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem, dotyczące imprezy, należy konsultować z Organizatorem, a ewentualne spory Organizator proponuje rozwiązywać na drodze negocjacji.

 

DATA: NIEDZIELA 26 stycznia 2020r.
MIEJSCE: Galeria Szyb Wilson, Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
GODZINY: 10:00 -16:00

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników (zwanych dalej Wystawcami) Targów Foto Rekwizyty vol. 5 (zwanych dalej „Targami”) organizowanych przez RUSZTO Krzysztof Kosmowski , ul. Miklaszewskiego 6/57, Warszawa (zwanym „Organizatorem”).

 

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Dobór wystawców następuje na podstawie profilu działalności oraz jakości i oryginalności produktów – kolejność zgłoszenia jest również brana pod uwagę.
2. Po zaakceptowaniu Wystawcy przez organizatora, Wystawca otrzyma drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy fakturę proforma, na której podstawie Wystawca dokonuje płatności w ciągu 5 – 7 dni roboczych. Brak opłaty w terminie lub kontaktu w tej sprawie, powoduje odwołanie rezerwacji stanowiska i dyskwalifikacje z kolejnych edycji.
3. Faktura za udział w Targach zostanie wystawiona maksymalnie w ciągu 15 dni od daty wydarzenia.
4. Organizator ma prawo nie dopuścić Wystawcy do udziału w Targach w przypadku, gdy nie uiści on opłat za udział w Targach w wyznaczonym na Proformie terminie.
5. W przypadku rezygnacji z udziału w Targach Fotorekwizyty, Organizator nie zwraca uiszczonej opłaty.
6. Przydział i lokalizacja konkretnego stanowiska zależy od Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji przydzielonego stoiska w dniu Targów, jeśli okaże się to konieczne ze względów projektowo technicznych, organizacyjnych lub względów bezpieczeństwa.
7. Organizator nie zezwala na udostępnianie stoiska lub jego części bezpłatnie ani odpłatnie osobom trzecim chyba, że było to wcześniej ustalone z Organizatorem.
8. Organizator nie odpowiada za ilość sprzedanych rzeczy przez wystawcę.

 1. Organizator dołoży wszelkich starań promocyjno-reklamowych (plakaty, promocja wydarzenia w internecie, promocja wydarzenia na facebook’u, patroni medialni i inne formy reklamy) i nie odpowiada za ilość osób, które odwiedzą Targi.
 2. Wystawca ma obowiązek do poinformowania o wydarzeniu Targi FotoRekwizyty, na swoim FB i w innych mediach społecznościowych jeśli takie posiada, dwukrotnie: maksymalnie na 5 dni przed wydarzeniem oraz w dniu wydarzenia (poprzez udostępnienie wydarzenia).
 3. Dla odwiedzających wstęp na Targi Fotorekwizyty jest bezpłatny.
  12. Wystawca wyraża zgodę na wykorzystanie w celach promocyjnych targów zdjęć swoich produktów (1 prezentacja marki, 1 prezentacja produktu marki), które wyśle do Wystawcy drogą mailową oraz na publikację zdjęć i nagrań video wykonanych podczas targów przez Organizatora zawierających logo, produkty i wizerunek i nie będzie mieć później żadnych roszczeń z tego tytułu.
  13. Na jednym stanowisku może wystawiać się jedna marka. W przypadku chęci współwystawienia się z inną marką, trzeba skontaktować się uprzednio z organizatorem w celu indywidualnej wyceny.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo udzielenia wyłączności na konkretne produkty (dot. kocyków czesankowych).
 5. Wystawca jest samodzielnym podmiotem gospodarczym i w ramach swojej działalności zobowiązany jest do przestrzegania mających zastosowanie do niego przepisów prawa (w szczególności mających zastosowanie do konsumentów). W szczególności Wystawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Odpowiedzialność Organizatora za działania lub zaniechania Wystawcy jest wyłączona.
 6. Organizator nie odpowiada za brak realizacji atrakcji zgłaszanych przez indywidualnych wystawców w ramach ich stoiska, jak również za rabaty i promocje.
 7. Dzieci i osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Targach wyłącznie pozostając pod opieką pełnoletniej osoby (rodzica lub prawnego opiekuna).

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE
1. Wystawca odbiera przestrzeń wystawienniczą wyznaczoną przez Organizatora i aranżuje ją wg swoich potrzeb i upodobań.
2. Wystawca zobowiązany jest do utrzymania estetycznego wyglądu stoiska. Podczas trwania imprezy na stoisku powinna być obsługa, która zapewni stały nadzór nad mieniem.
3. Wystawca musi przestrzegać zaleceń porządkowych i przepisów bezpieczeństwa, określonych przez gospodarza obiektu.
4. Wystawca odpowiada za szkody wyrządzone w czasie i na terenie powierzchni Targów, wobec Organizatora lub właściciela budynku – miejsca Targów, spowodowane przez Wystawcę (jego pracowników, osoby zatrudnione w inny sposób).
5. Udostępnienie stoisk Wystawcom nastąpi dnia poprzedniego 25/01/2020r. od godz. 19:30. W dniu wydarzenia (26.01.2020r.) udostępnienie stoisk Wystawcom następuje od godz. 7:30.  W przypadku nie stawienia się do godz. 9.30 stoisko przepada.
6. Zabrania się obudowywania stoisk – w przypadku zabudowanego stoiska, prosimy o kontakt z Organizatorem
7. Likwidacja stoisk nastąpi 26/01/2020r. po godz. 16.00
8. Dostęp do prądu będzie możliwy, przedłużacze we własnym zakresie.
9. Organizator nie wyraża zgody na wcześniejsze niż o godzinie 16.00 opuszczenie stoiska lub jego likwidację
10. Jeśli wystawca potrzebuje niestandarowego poboru mocy, powinien to wcześniej ustalić z Organizatorem.

 

BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1) Wszyscy uczestnicy Targów są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa, w szczególności zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego

2) Ubezpieczenia (mienia, oraz w zakresie odpowiedzialności cywilnej) leżą po stronie uczestników Targów.

3) Z uwagi na zasady bezpieczeństwa Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby osób zwiedzających Targi

4) Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Targów uczestników nieprzestrzegających regulaminu Targów, ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz prawa polskiego, a także zgłoszenia tych wykroczeń właściwym organom państwowym

5) Na Targi nie będą wpuszczane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Zabrania się również wnoszenia ich na teren Targów

6) Korzystanie z produktów tytoniowych na terenie Targów jest zabronione

7) Zabrania się wnoszenia na teren Targów i korzystania z narzędzi, które mogą stwarzać zagrożenie pożarowe, a także dla zdrowia i życia uczestników (m.in. przedmiotów ostrych, pirotechnicznych, broni, amunicji, szkodliwych środków chemicznych i podobnych)

8) Zabrania się naruszania, opierania o stoiska i wszelkie konstrukcje reklamowe

9) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie (w tym również kradzieże ich dóbr, jakie uczestnicy zobowiązani są chronić osobiście) lub nich samych

10) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i zniszczenia w obiekcie, w jakim odbywa ją się Targi i jego otoczeniu powstałe w wyniku działania uczestników Targów. Koszty wynikające z tego tytułu pokryje uczestnik, który dopuścił się szkody

11) Za zniszczenia i szkody powstałe w wyniku działania osób niepełnoletnich – odpowiadają ich opiekunowie

12) Odpowiedzialność za bezpieczeństwo zwiedzających oraz szkody powstałe wyniku niewłaściwego stosowania lub zabezpieczenia atrakcji stosowanych przez wystawcę lub na terenie jego stoiska – ponosi wystawca

13) Za straty i szkody wynikające na skutek sił wyższych takich jak pożar, wichura, zalanie wodą, strajk, odcięcie od wody lub energii itp. Organizator nie odpowiada i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku, gdy impreza targowa TargiFotorekwizyty nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Wystawcy otrzymają zwrot wpłaconych pieniędzy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo – w razie zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania, skrócenia lub częściowego zamknięcia imprezy. W takiej sytuacji Wystawcy nie otrzymają zwrotu poniesionych kosztów.
3. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem, dotyczące imprezy, należy konsultować z Organizatorem, a ewentualne spory Organizator proponuje rozwiązywać na drodze negocjacji.
4. Regulamin jest integralną częścią umowy.

 

DATA: SOBOTA 5 października 2019 r.
MIEJSCE: Warszawa, CK ul. Targowa 56
GODZINY: 10:00 -16:00


1. Dobór wystawców następuje na podstawie profilu działalności oraz jakości i oryginalności produktów – kolejność zgłoszenia jest również brana pod uwagę.
2. Po zaakceptowaniu Wystawcy przez organizatora, Wystawca otrzyma drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy fakturę proforma, na której podstawie Wystawca dokonuje płatności w ciągu 5 – 7 dni roboczych. Brak opłaty w terminie lub kontaktu w tej sprawie, powoduje odwołanie rezerwacji stanowiska i dyskwalifikacje z kolejnych edycji.
3. Faktura za udział w Targach zostanie wystawiona maksymalnie w ciągu 15 dni od daty wydarzenia.
4. Organizator ma prawo nie dopuścić Wystawcy do udziału w Targach w przypadku, gdy nie uiści on opłat za udział w Targach w wyznaczonym na Proformie terminie.
5. W przypadku rezygnacji z udziału w Targach Fotorekwizyty, Organizator nie zwraca uiszczonej opłaty.
6. Przydział i lokalizacja konkretnego stanowiska zależy od Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji przydzielonego stoiska w dniu Targów, jeśli okaże się to konieczne ze względów projektowotechnicznych, organizacyjnych lub względów bezpieczeństwa.
7. Organizator nie zezwala na udostępnianie stoiska lub jego części bezpłatnie ani odpłatnie osobom trzecim chyba, że było to wcześniej ustalone z Organizatorem.
8. Organizator nie odpowiada za ilość sprzedanych rzeczy przez wystawcę.

9. Organizator dołoży wszelkich starań promocyjno-reklamowych (plakaty, promocja wydarzenia w internecie, promocja wydarzenia na facebook’u, patroni medialni i inne formy reklamy) i nie odpowiada za ilość osób, które odwiedzą Targi.

10. Wystawca ma obowiązek do poinformowania o wydarzeniu Targi FotoRekwizyty, na swoim FB i w innych mediach społecznościowych jeśli takie posiada, dwukrotnie: maksymalnie na 5 dni przed wydarzeniem oraz w dniu wydarzenia (poprzez udostępnienie wydarzenia).

11. Dla odwiedzających wstęp na Targi Fotorekwizyty jest bezpłatny.
12. Wystawca wyraża zgodę na wykorzystanie w celach promocyjnych targów zdjęć swoich produktów (1 prezentacja marki, 1 prezentacja produktu marki), które zamieszcza na swoich stronach internetowych oraz na publikację zdjęć i nagrań video wykonanych podczas targów przez Organizatora zawierających logo i produkty wystawcy.
13. Na jednym stanowisku może wystawiać się jedna marka. W przypadku chęci współwystawienia się z inną marką, trzeba skontaktować się uprzednio z organizatorem w celu indywidualnej wyceny.

14. Organizator zastrzega sobie prawo udzielenia wyłączności na konkretne produkty (dot. kocyków czesankowych).
15. Wystawca jest samodzielnym podmiotem gospodarczym i w ramach swojej działalności zobowiązany jest do przestrzegania mających zastosowanie do niego przepisów prawa (w szczególności mających zastosowanie do konsumentów oraz używanie kas fiskalnych). W szczególności Wystawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej.   Odpowiedzialność Organizatora za działania lub zaniechania Wystawcy jest wyłączona.

PRZEPISY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE
1. Wystawca odbiera przestrzeń wystawienniczą wyznaczoną przez Organizatora i aranżuje ją wg swoich potrzeb i upodobań.
2. Wystawca zobowiązany jest do utrzymania estetycznego wyglądu stoiska. Podczas trwania imprezy na stoisku powinna być obsługa, która zapewni stały nadzór nad mieniem.
3. Wystawca musi przestrzegać zaleceń porządkowych i przepisów bezpieczeństwa, określonych przez gospodarza obiektu.
4. Wystawca odpowiada za szkody wyrządzone w czasie i na terenie powierzchni Targów, wobec Organizatora lub właściciela budynku – miejsca Targów, spowodowane przez Wystawcę (jego pracowników, osoby zatrudnione w inny sposób).
5. Udostępnienie stoisk Wystawcom nastąpi dnia 5/10/2019r. od godz. 8:00. W przypadku nie stawienia się do godz. 9.30 stoisko przepada. Montaż stoiska odbywa się najpóźniej do godz. 9:30, co oznacza gotowość od godz.9:45
6. Zabrania się obudowywania stoisk – w przypadku zabudowanego stoiska, prosimy o kontakt z Organizatorem
7. Likwidacja stoisk nastąpi 5/10/2019r. po godz. 16.00
8. Dostęp do prądu będzie możliwy, jeśli został uwzględniony w formularzu zgłoszeniowym
9. Organizator nie wyraża zgody na wcześniejsze niż o godzinie 15.30 opuszczenie stoiska lub jego likwidację
10. Jeśli wystawca potrzebuje niestandarowego poboru mocy, powinien to wcześniej ustalić z Organizatorem.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku, gdy impreza targowa TargiFotorekwizyty nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Wystawcy otrzymają zwrot wpłaconych pieniędzy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo – w razie zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania, skrócenia lub częściowego zamknięcia imprezy. W takiej sytuacji Wystawcy nie otrzymają zwrotu poniesionych kosztów.
3. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym REGULAMINEM, dotyczące imprezy, należy konsultować z Organizatorem, a ewentualne spory Organizator proponuje rozwiązywać na drodze negocjacji.
4. Odesłanie niniejszego formularza jest jednoznaczne z zawarciem umowy.

DATA: Niedziela 9 czerwca 2019 r.
MIEJSCE: Wrocław, NOT
GODZINY: 10:00 -18:00


1. Dobór wystawców następuje na podstawie profilu działalności oraz jakości i oryginalności produktów – kolejność zgłoszenia jest również brana pod uwagę.
2. Po zaakceptowaniu Wystawcy przez organizatora, Wystawca otrzyma drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy fakturę proforma, na której podstawie Wystawca dokonuje płatności w ciągu 5 – 7 dni roboczych. Brak opłaty w terminie lub kontaktu w tej sprawie, powoduje odwołanie rezerwacji stanowiska i dyskwalifikacje z kolejnych edycji.
3. Faktura za udział w Targach zostanie wystawiona maksymalnie w ciągu 15 dni od daty wydarzenia.
4. Organizator ma prawo nie dopuścić Wystawcy do udziału w Targach w przypadku, gdy nie uiści on opłat za udział w Targach w wyznaczonym na Proformie terminie.
5. W przypadku rezygnacji z udziału w Targach Fotorekwizyty, Organizator nie zwraca uiszczonej opłaty.
6. Przydział i lokalizacja konkretnego stanowiska zależy od Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji przydzielonego stoiska w dniu Targów, jeśli okaże się to konieczne ze względów projektowotechnicznych, organizacyjnych lub względów bezpieczeństwa.
7. Organizator nie zezwala na udostępnianie stoiska lub jego części bezpłatnie ani odpłatnie osobom trzecim chyba, że było to wcześniej ustalone z Organizatorem.
8. Organizator nie odpowiada za ilość sprzedanych rzeczy przez wystawcę.

9. Organizator dołoży wszelkich starań promocyjno-reklamowych (plakaty, promocja wydarzenia w internecie, promocja wydarzenia na facebook’u, patroni medialni i inne formy reklamy) i nie odpowiada za ilość osób, które odwiedzą Targi.

10. Wystawca ma obowiązek do poinformowania o wydarzeniu Targi FotoRekwizyty, na swoim FB i w innych mediach społecznościowych jeśli takie posiada, dwukrotnie: maksymalnie na 5 dni przed wydarzeniem oraz w dniu wydarzenia (poprzez udostępnienie wydarzenia).

11. Dla odwiedzających wstęp na Targi Fotorekwizyty jest bezpłatny.
12. Wystawca wyraża zgodę na wykorzystanie w celach promocyjnych targów zdjęć swoich produktów (1 prezentacja marki, 1 prezentacja produktu marki), które zamieszcza na swoich stronach internetowych oraz na publikację zdjęć i nagrań video wykonanych podczas targów przez Organizatora zawierających logo i produkty wystawcy.
13. Na jednym stanowisku może wystawiać się jedna marka. W przypadku chęci współwystawienia się z inną marką, trzeba skontaktować się uprzednio z organizatorem w celu indywidualnej wyceny.

14. Organizator zastrzega sobie prawo udzielenia wyłączności na konkretne produkty (dot. kocyków czesankowych).
15. Wystawca jest samodzielnym podmiotem gospodarczym i w ramach swojej działalności zobowiązany jest do przestrzegania mających zastosowanie do niego przepisów prawa (w szczególności mających zastosowanie do konsumentów oraz używanie kas fiskalnych). W szczególności Wystawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej.   Odpowiedzialność Organizatora za działania lub zaniechania Wystawcy jest wyłączona.

PRZEPISY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE
1. Wystawca odbiera przestrzeń wystawienniczą wyznaczoną przez Organizatora i aranżuje ją wg swoich potrzeb i upodobań.
2. Wystawca zobowiązany jest do utrzymania estetycznego wyglądu stoiska. Podczas trwania imprezy na stoisku powinna być obsługa, która zapewni stały nadzór nad mieniem.
3. Wystawca musi przestrzegać zaleceń porządkowych i przepisów bezpieczeństwa, określonych przez gospodarza obiektu.
4. Wystawca odpowiada za szkody wyrządzone w czasie i na terenie powierzchni Targów, wobec Organizatora lub właściciela budynku – miejsca Targów, spowodowane przez Wystawcę (jego pracowników, osoby zatrudnione w inny sposób).
5. Udostępnienie stoisk Wystawcom nastąpi dnia 9/06/2019r. od godz. 8:00. W przypadku nie stawienia się do godz. 9.30 stoisko przepada. Montaż stoiska odbywa się najpóźniej do godz. 9:30, co oznacza gotowość od godz.9:45
6. Zabrania się obudowywania stoisk – w przypadku zabudowanego stoiska, prosimy o kontakt z Organizatorem
7. Likwidacja stoisk nastąpi 9/06/2019r. po godz. 18.00
8. Dostęp do prądu będzie możliwy, jeśli został uwzględniony w formularzu zgłoszeniowym
9. Organizator nie wyraża zgody na wcześniejsze niż o godzinie 17.30 opuszczenie stoiska lub jego likwidację
10. Jeśli wystawca potrzebuje niestandarowego poboru mocy, powinien to wcześniej ustalić z Organizatorem.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku, gdy impreza targowa TargiFotorekwizyty nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Wystawcy otrzymają zwrot wpłaconych pieniędzy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo – w razie zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania, skrócenia lub częściowego zamknięcia imprezy. W takiej sytuacji Wystawcy nie otrzymają zwrotu poniesionych kosztów.
3. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym REGULAMINEM, dotyczące imprezy, należy konsultować z Organizatorem, a ewentualne spory Organizator proponuje rozwiązywać na drodze negocjacji.
4. Odesłanie niniejszego formularza jest jednoznaczne z zawarciem umowy.

DATA: Niedziela 10 lutego 2019
MIEJSCE: Gdańsk, ul. J.Słowackiego, Sztuka Wyboru
GODZINY: 11:00 -17:00


1. Dobór wystawców następuje na podstawie profilu działalności oraz jakości i oryginalności produktów – kolejność zgłoszenia jest również brana pod uwagę.
2. Po zaakceptowaniu Wystawcy przez organizatora, Wystawca otrzyma drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy fakturę proforma, na której podstawie Wystawca dokonuje płatności w ciągu 5 dni roboczych. Brak opłaty w terminie lub kontaktu w tej sprawie, powoduje odwołanie rezerwacji stanowiska i dyskwalifikacje z kolejnych edycji.
3. Faktura za udział w Targach zostanie wystawiona w ciągu 15 dni od daty wydarzenia.
4. Organizator ma prawo nie dopuścić Wystawcy do udziału w Targach w przypadku, gdy nie uiści on opłat za udział w Targach w wyznaczonym terminie.
5. W przypadku rezygnacji z udziału w Targach Fotorekwizyty, Organizator nie zwraca uiszczonej opłaty.
6. Przydział i lokalizacja konkretnego stanowiska zależy od Organizatora.
7. Organizator nie zezwala na udostępnianie stoiska lub jego części bezpłatnie ani odpłatnie osobom trzecim chyba, że było to wcześniej ustalone z Organizatorem.
8. Organizator nie odpowiada za ilość sprzedanych rzeczy przez wystawcę.

9. Organizator dołoży wszelkich starań promocyjno-reklamowych (plakaty, promocja wydarzenia w internecie, promocja wydarzenia na facebook’u, patroni medialni i inne formy reklamy) i nie odpowiada za ilość osób, które odwiedzą Targi.

10. Dla odwiedzających wstęp na Targi Fotorekwizyty jest bezpłatny.
11. Wystawca wyraża zgodę na wykorzystanie w celach promocyjnych targów zdjęć swoich produktów, które zamieszcza na swoich stronach internetowych oraz na publikację zdjęć i nagrań video wykonanych podczas targów przez Organizatora zawierających logo i produkty wystawcy.
12. Na jednym stanowisku może wystawiać się jedna marka. W przypadku chęci współwystawienia się z inną marką, trzeba skontaktować się uprzednio z organizatorem w celu indywidualnej wyceny.

13. Organizator zastrzega sobie prawo udzielenia wyłączności na konkretne produkty (dot. kocyków czesankowych).
14. Każdy Wystawca jest samodzielnym podmiotem gospodarczym i w ramach swojej działalności zobowiązany jest do przestrzegania mających zastosowanie do niego przepisów prawa związanych z  uczestnictwem w Targach (w szczególności mających zastosowanie do konsumentów oraz używanie kas fiskalnych) oraz budową, demontażem i korzystaniem ze stoiska. W szczególności Wystawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Odpowiedzialność Organizatora za działania
lub zaniechania Wystawcy jest wyłączona.

PRZEPISY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE
1. Wystawca odbiera przestrzeń wystawienniczą wyznaczoną przez Organizatora i aranżuje ją wg swoich potrzeb i upodobań.
2. Wystawca zobowiązany jest do utrzymania estetycznego wyglądu stoiska. Podczas trwania imprezy na stoisku powinna być obsługa, która zapewni stały nadzór nad mieniem.
3. Wystawca musi przestrzegać zaleceń porządkowych i przepisów bezpieczeństwa, określonych przez gospodarza obiektu.
4. Wystawca odpowiada za szkody wyrządzone w czasie i na terenie powierzchni Targów, wobec Organizatora lub właściciela budynku – miejsca Targów, spowodowane przez Wystawcę (jego pracowników, osoby zatrudnione w inny sposób).
5. Udostępnienie stoisk Wystawcom nastąpi dnia 10/02/2019r. od godz. 8:30. W przypadku nie stawienia się do godz.10.30 stoisko przepada. Montaż stoiska odbywa się najpóźniej do godz. 10:30, co oznacza gotowość od godz.10:45
6. Zabrania się obudowywania stoisk – w przypadku zabudowanego stoiska, prosimy o kontakt z Organizatorem
7. Likwidacja stoisk nastąpi 10/02/2019r. po godz. 17.00
8. Dostęp do prądu będzie możliwy, jeśli został uwzględniony w formularzu zgłoszeniowym
9. Organizator nie wyraża zgody na wcześniejsze niż o godzinie 16.30 opuszczenie stoiska lub jego likwidację
10. Jeśli wystawca potrzebuje niestandarowego poboru mocy, powinien to wcześniej ustalić z Organizatorem.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku, gdy impreza targowa TargiFotorekwizyty nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Wystawcy otrzymają zwrot wpłaconych pieniędzy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo – w razie zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania, skrócenia lub częściowego zamknięcia imprezy. W takiej sytuacji Wystawcy nie otrzymają zwrotu poniesionych kosztów.
3. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym REGULAMINEM, dotyczące imprezy, należy konsultować z Organizatorem, a ewentualne spory Organizator proponuje rozwiązywać na drodze negocjacji.
4. Odesłanie niniejszego formularza jest jednoznaczne z zawarciem umowy.